Podologia

La Podologia

El Podòleg és el professional dins del camp sanitari que diagnostica i tracta les diferents alteracions i malalties dels peus. La societat demana cada vegada més que se'l tracti més be i més ràpidament. Ens exigeix una professionalitat davant de tots els camps professionals, així com també el podològic, és a dir, ens trobarem davant una necessitat social del Podòleg.

Fa pocs anys, l'any 1956, es creà la primera escola de Podologia de la Facultat de Medicina de Barcelona, però no va ser fins l'any 1962 quan es va reconeixer reglamentàriament l'especialitat de Podologia per als Practicants i Ajudants Tècnics Sanitaris.

L'any 1988 la Podologia  es reglamenta com a una Diplomatura independent dels Ajudants Tècnics Sanitaris formant-se la primera Escola Universitària dels Ensenyaments de Podologia. Per tant des de l'any 1988 trobem dins del camp sanitari un professional dedicat única i exclusivament al tractament de les afeccions i malaties existents a nivell dels peus: el Podòleg.

Finalment l´any 2009 la Podologia assoleix el maxim nivell dins dels estudis universitàris, amb la denominació de Grau en Podologia i amb una durada de 4 anys.

La Podologia ha ampliat la seva actuació a diferents camps per aconseguir una major i més òptima cura dels peus:

  • La Ortopodologia
  • La Quiropodologia
  • La Cirurga Podològica
  • La Biomecànica
  • La Podologia Pediàtrica
  • La Podologia Geriàtrica
  • La Podologia Esportiva
  • La Podologia Física
L'Ortopodologia: Concentra la seva atenció en el tractament no quirúrgic dels transtorns biomecànics de l'extremitat inferior, quan el moviment i la funció del peu i del turmell estan fora del rang dels límits normals. Alguns problemes inclouen el dolor de taló, deformitats congènites, peus plans, lesions esportives, galindons, dits en martell, úlceres diabètics, artritis i tendinitis.  
La Quiropodologia: Dins d'aquesta àrea s'inclouen els tractaments quiropodològics no cruents dels peus causats per transtorns sistèmics, tal com diabetis, reumatoides, vasculars, ungles incarnades, callositats, duricies, berrugues, micosis, ulceres i cures especialitzades per al complex de la pell i l'ungla.  
La Cirurgia Podològica: La Podologia ha desenvolupat tècniques específiques i precises per a solventar molts dels problemes dels peus tals com patologia unguial, ungles incarnades, patologies de parts toves, berrugues, quists i cirurgia osteoarticular com "juanetes", dits en garra o martell, augmentant la fiabilitat i l'eficàcia de la cirurgia i disminuint el temps de recuperació.  
La Biomecànica: L'estudi de la marxa mostra quin és el grau d'harmonia de tot l'aparell locomotor i les alteracions que poden presentar els peus en la seva deambulació. L'anàlisi de la marxa és també utilitzat per observar l'eficàcia de la reparació quirúrgica. A més també és important per als pacients diabètics, donat que la detecció precoç i la correcció de les àrees d'elevada pressió abans de que els símptomes apareguin poden reduir el risc d'ulceres i la futura amputació de l'extremitat inferior.
La Podologia pediàtrica: Els podòlegs proporcionen diagnòstic i tractament als problemes dels peus dels nens, tals com peu pla, transtorns congènits o hereditaris o lesions traumàtiques. Si s'identifiquen adequadament a una edat temprana, aquest problemes poden ser corretgits amb prontitut.
La Podologia geriàtrica: El pas del temps i les agressions no corretgides fan que els peus de la gent gran requereixin una adequada atenció per mantenir una bona mobilitat. Els pacients majors requereixen valoració periòdica i cures podològiques contínues degut a les complicacions relacionades amb els transtorns crònics tals com artritis, diabetis mellitus, transtors vasculars perifèrics. Tals complicacions poden afectar la qualitat de vida i independència degut al dolor, possibles infeccions i mobilitat reduïda.
La Podologia esportiva: Els Podòlegs utilitzen una varietat de procediments per a prevenir i/o tractar lesions als atletes i aficionats per ajudar a optimitzar l'exercici mentre es minimitzen les lesions.  
La Podologia Física: La teràpia inclou ultrasons, estimulació elèctrica o teràpies d'exercicis tals com exercicis isocinètics dissenyats per reduir el dolor i la inflamació relacionada amb els problemes biomecànics.

Informe sobre el camp Professional Podològic

 
La Podologia com la majoria de les ciències de la salut, ha experimentat grans transformacions en el transcurs dels últims quaranta anys, tant en l’aspecte acadèmic com en el seu aspecte social. Remetem aquest escrit per fer constar aquest canvi a traves d’una sèrie de lleis algunes d'elles recentment publicades.
 
El Podòleg es el facultatiu especialista (“al amparo del R.D. 414/1996 de 1 de marzo, que considera al podòlogo a todos los efectos como Facultativo Especialista”),  que diagnostica i tracta les diferents afeccions, deformacions i malalties dels peus, a traves de tractaments pal·liatius, ortopèdics, fisics, farmacològics i quirúrgics, propis de la seva especialitat.(Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, articulo 7.2. d) Fent referència a aquest últim segons el BOE de 26 de març de 2009 per al que s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de Podòleg, el Podòleg ha de conèixer i aplicar les tècniques de cirurgia unguial, de parts toves i de cirurgia osteoarticular, es a dir, cirurgia de consultori, menor ambulatòria i major ambulatòria.
 
El Podòleg està facultat per dirigir i operar instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic com els aparells de Rx, ecografies i de prescripció , seguiment com les Ressonàncies Magnètiques, Gammagrafies òssies, analítiques, biòpsies i Electromiografies  que corresponguin, d’acord amb el Reial Decret 1132/1990 del Ministerio de Sanidad, referit a mesures fonamentals de protecció radiològica, en la seva disposició addicional segona diu: no obstant el disposat en l’article 1r, 2, s’autoritza als Podòlegs per fe ús amb caràcter autònom de les instal·lacions o equips de radiodiagnòstic propis de la seva activitat en els límits de l’exercici professional corresponent al seu títol acadèmic.
 
Pel que fa els tractaments farmacològics, recentment també ha estat publicada la llei de garantia i ús racional dels medicaments i productes sanitaris en la que s’habilita legalment al Podòleg, juntament amb Metges i Odontòlegs com a únics professionals sanitaris per la realització i prescripció farmacològica, naturalment dintre dels seus àmbits d’actuació professional. (Ley del medicamento de 30 de diciembre de 2009: proposición de ley de modificación de la ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.)
 
Seguint la transformació de la professió, es signa un acord entre la Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya (Decret 28/2009 de 24 de febrer) per el qual es regula l’atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques com a prestació complementaria a les prestacions comunes del sistema nacional de salut.
 
Segons l’adaptació dels estudis universitaris al plà de Bolònia es configura la Podologia en estudi de Grau de quatre anys i la creació dels estudis Oficials de Màster per a l’especialització i que habiliten a la realització dels estudis de Doctorat. (Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el cual se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales).
 
Neix i s’assenta socialment la figura del Podòleg, com professional competent en el diagnòstic i tractament de les afeccions i deformitats dels peus.